Telefon informatii: 0252-395190

Rapoarte de activitate

Joi, 08 August 2019 15:11

Lista rapoartelor de activitate ale consiliului local Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

Publicat în Alte documente

Rapoarte de activitate

Vineri, 05 Mai 2017 13:15

Lista rapoartelor de activitate ale consiliului local Branistea pe anul in curs o aveti detaliata in tabelul de mai jos:

Publicat în Consiliul local

Raport de activitate primar

Vineri, 05 Mai 2017 12:37

 

RAPORT CU PRIVIRE LA STAREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI BRANIŞTEA, PE ANUL 2018

    In conformitate cu prevederile art. 63, alin. (3), lit. a, din Legea 215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, primarul are obligatia de a prezenta Consiliului Local in primul trimestru, raportul anual privind starea economica sociala si de mediu a comunei pe anul precedent. Preocuparea principală a administraţiei locale în anul 2018 a fost gestionarea eficientă a comunei şi asigurarea bunăstării cetăţenilor, acţionându-se în mod responsabil, prin dezvoltarea de politici şi proiecte. Prin încurajarea şi dezvoltarea unei implicări comunitare puternice, urmărim următoarele aspecte: dezvoltarea şi asigurarea în cel mai înalt grad a calităţii vieţii pentru locuitori şi sectorul privat și asigurarea unui mediu economic sigur şi solid. Avem o administraţie eficientă şi eficace, deschisă spre nevoile comunităţii şi care lucrează în beneficiul tuturor, în spriritul transparenţei şi al respectului faţăde cetăţean.

     În continuare sunt sintetizate principalele politici care au guvernat activitatea comunei în anul 2018, precum și acțiunile întreprinse în sensul implementării acestora.

CAPITOLUL I – STAREA ECONOMICĂ

Cheltuieli 

     În cursul anului 2018 s-au efectuat cheltuieli în valoare de 3.208.120 lei veniturile fiind în valoare de 3.194.220 lei.

 Politica financiară

      Pentru ameliorarea finanţelor publice locale, au fost aplicate practici bugetare care au contribuit la creşterea transparenţei fiscale, a eficienţei operaţionale şi de alocare a cheltuielilor bugetare, precum şi la aşezarea pe baze echitabile a impozitelor şi taxelor locale, ca principală sursă de finanţare a cheltuielilor bugetului local. Politica fiscală în anul 2018 a fost o politică sănătoasă şi prudentă, contribuind la obţinerea de venituri care să asigure o redistribuire echitabilă a sarcinilor fiscale. În stabilirea politicii fiscale s-au avut în vedere realizările anilor precedenţi, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi condiţiile locale. Impozitele şi taxele locale au fost realizate în procent de 81%. Cele mai mari restanţe se înregistrează la amenzi persoane fizice, dar şi acestea au început să fie plătite de către debitori urmare acţiunilor în instanţă. În anul 2018, în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Hotărârii Consiliului Local Braniştea, s-au acordat înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale persoanelor cu handicap, văduvelor şi veteranilor de război. Pentru creşterea volumului încasărilor, în cursul anului 2018, prin serviciul de specialitate, acţiunile de colectare a impozitelor şi taxelor locale s-au intensificat, fiind luate următoarele măsuri:

  1. s-au transmis înştiinţări de plată la toate persoanele fizice şi juridice;
  2. s-au efectuat deplasări la domiciliu;
  3. s-au introdus acțiuni în instanță, obținându-se hotărâri judecătorești;
  4. s-au înființat popriri la Casa de Pensii Mehedinți.

Politica economică

     Orice activitate comercială se desfăşoară numai de către comercianţi autorizaţi, în condiţiile legii şi care deţin autorizaţiile de funcţionare eliberate în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Susţinerea activităţilor din agricultură - a fost asigurată, în primul rând, prin intermediul biroului de registru agricol. Are ca priorități, din anul 2018, punerea în aplicare a legilor privind subvenţiile acordate producătorilor agricoli. În anul 2018, au fost eliberate aproximativ 750 de adeverințe privind certificarea situaţiei agricole, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice. De asemenea, urmare bonificației de 3000 euro la cultura de roșii, s-au înființat un număr de 10 solarii. S-a continuat cultivarea castraveților în spații închise și în câmp deschis, a pepenilor verzi și galbeni, precum și a celorlalte culturi.

Investiţii 

     In ceea ce priveşte investiţiile, în comună s-a efectuat următoarele:

  1. -       întreținere curentă pe timp de iarna, prin deszăpezirea drumurilor cu utilajul primăriei;
  2. -       întreținerea curentă pe timp de vară prin curăţirea şi desfundarea şanţurilor, cosirea vegetaţiei din zona drumurilor publice, desfundarea podeţelor;
  3. -       întreţineri curente drumuri de interes local cu ajutorul persoanelor încadrate la Legea 416/2001 (social) – astuparea gropilor cu nisip şi apoi nivelarea lui cu utilajul aflat în dotarea Primăriei Comunei Braniştea;
  4. -      asfaltarea de către UAT Cujmir a drumului comunal Cujmir – Goanța, urmare insistențelor noastre;
  5. -      definitivarea iluminatului public pe satele Goanța și Braniștea;
  6. -      achiziția a o serie de utilaje ISU printr-un proiect transfrontalier cu Bulgaria;
  7. -      regularizarea Râului Drincea pe toată lungimea din intravilan.

CAPITOLUL II – STAREA SOCIALĂ

Ordine publică

     La capitolul acesta se poate spune că ajutorul a fost unul reciproc. Am sprijinit, Postul de Poliţie Braniştea pentru controalele efectuate pe câmp; la cererea noastră, a autorităţilor locale, ne-au acordat sprijin în toate situaţiile deosebite. Împreună am asigurat paza comunală şi a culturilor.

Serviciile din primărie

a)  Starea civilă 

     In comuna Braniştea s-au înregistrat în anul 2018 un nr. de7 căsătorii; din păcate s-au înregistrat şi decese s­au intocmit un nr. de 22 acte de deces.

b) Asistența Socială

     În anul 2018, Serviciul de Asistență Socială este caracterizat prin activităţi de informare şi consiliere despre drepturi şi obligaţii specifice legislaţiei de asistenţăsocială. Acest serviciu urmăreşte atenuarea factorilor de risc la care sunt expuse familiile şi persoanele sărace, fără venit sau cu venituri foarte mici, copiii, persoanele cu handicap, pensionarii, vârstnicii şi alte categorii sociale defavorizate, prin acordarea de consiliere şi întocmirea documentaţiei specifice necesare beneficiarilor de servicii sociale. Pentru realizarea măsurilor de protecţie socială, de combatere a marginalizării sociale şi de promovare a incluziunii sociale, Serviciul de AsistenţăSocială s-a ocupat de:

  1. -       verificarea şi întocmirea dosarelor de ajutor social;
  2. -       efectuarea anchetelor sociale în acest sens;
  3. -       verificarea şi întocmirea dosarelor de alocaţii pentru nou-născuţi ;
  4. -       acordarea ajutorului pentru încălzirea cu lemne, cărbuni sau combustibil petrolier, persoanelor beneficiare de ajutor social;
  5. -       efectuarea anchetelor sociale privind încredinţarea minorilor spre creştere şi educare, în cazul desfacerii căsătoriilor;
  6. -       întocmirea anchetelor sociale privind cazurile de delicvenţă juvenilă
  7. -       întocmirea anchetelor sociale privind situaţia socio-materială a familiilor copiilor aflaţi în situaţie de risc social;

     De asemenea s-a reuşit plata drepturilor băneşti atât pentru însoţitorii persoanelor cu handicap cât şi indemnizaţii, s-a continuat procesul de încadrare la ajutorul social în baza Legii nr. 416/2001 a persoanelor ce întrunesc condiţiile prevăzute de lege.

c) Serviciul de Urbanism

     Întrucât nu deținem personal de specialitate, în cursul anului 2018, persoana responsabilă cu urbanismul a sprijinit cetățenii pentru obținerea documentelor necesare de la Consiliul Județean Mehedinți.

CAPITOLUL V - COOPERARE CU ALTE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

     În anul 2018 am continuat proiectul privind Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Cujmir – Braniştea – Obârşia de Câmp privind alimentarea cu apă şi canalizare a Comunei Braniştea, proiect care a fost aprobat de către Comisia Europeană, urmând ca în perioada următoare să se efectueze licitaţiile şi apoi să înceapă lucrările. De asemenea, Comuna Braniştea a devenit membru asociat în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate în judeţul Mehedinţi.

 CAPITOLUL VI - STAREA MEDIULUI 

     In comuna Braniştea probeleme de mediu de mare gravitate nu exista. Autoritatea locala are atributii deosebite in domeniul respectiv, si in anul 2018 putem spune ca s-a achitat destul de bine de aceste sarcini. 

   În consecinţă, deşi a fost un an de criză, cu fonduri limitate, preocuparea a fost rezolvarea problemelor cetăţenilor, creșterea nivelului de trai, prevenirea și evitarea oricăror factori de risc nedoriți.

 

PRIMAR

 I. Marin

  

NOTĂ: Raportul a fost prezentat în ședința ordinară a Consiliului Local Braniştea la data de 21.05.2019, la punctul 4 pe ordinea de zi.

Publicat în Primaria