Telefon informatii: 0252-395190

ANUNT PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL

Marți, 01 Octombrie 2019 14:30 Scris de 

ANUNȚ

            Având în vedere prevederile art. 618, alin. 1, alin. 4 și alin. 22 din Codul administrativ, vă înștiințăm că în cadrul Primăriei Comunei Braniștea va avea loc în perioada 05.11.2019 – 08.11.2019 examene de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea fondurilor bugetare alocate.

             Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenele se vor desfășura la sediul Primăriei Comunei Braniștea, str. Mihai Viteazul, nr. 8, după cum urmează:

  1. Examenul de promovare în funcția de inspector, grad profesional superior: proba scrisă – 05.11.2019, orele 1000 și interviul – 07.11.2019, orele 1000.
  2. Examenul de promovare în funcția de referent, clasa III, grad profesional principal: proba scrisă – 06.11.2019, orele 1000 și interviul în 08.11.2019, orele 1000.

             Condițiile de participare la examenul de promovare:

         Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)     Să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c)     Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

 Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. crt.

Denumire funcție

Categorie

Clasa

Grad profesional deținut

Compartimentul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Inspector

Execuție

I

Principal

Serviciul Situații de Urgență

Superior

2.

Referent

Execuție

III

Asistent

Registrul Agricol

Principal

             Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a)     formularul de înscriere;

b)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)     copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani;

d)     cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479, alin. 1, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 Dosarul de înscriere la concursul sau examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Comunei Braniștea și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 0800 – 1600 de luni până vineri la nr. de telefon 0252395190 la domnul Blăgniceanu Ionuț.

EXAMEN PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR – COMPARTIMENTUL SERVICIUL SITUAȚII DE URGENȚĂ

  1. I.               Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior:

a)     OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b)     Legea nr. 188/1999 – Statutul funcționarilor publici, republicată; 

c)      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

d)     Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

e)     Legea nr. 481/08.11.2004 privind protecția civilă;

f)      Hotărârea nr. 1579/2005 privind aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare;

g)     Hotărârea nr. 571/2016 privind aprobarea categoriilor de construcții care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

EXAMEN PROMOVARE ÎN FUNCȚIA DE REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL – COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL

  1. I.               Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional principal:

a)     OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b)     Legea nr. 188/1999 – Statutul funcționarilor publici, republicată; 

c)      Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

d)     Legea fondului funciar nr. 18/1991;

e)     Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere;

f)      Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, Titlul X - Circulația juridică a terenurilor și Titlul XI - Renta viageră agricolă;

g)     O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol;

h)     Ordinul nr. 289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 – 2019;

i)       Codul civil: Contractul de arendă, împrumutul de folosință;

j)       Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol.

 

 Primar,

I. Marin

Citit 760 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)