Telefon informatii: 0252-395190

Secretar Comuna Branistea

Secretar Comuna Branistea

 

Pe acest LINK găsiți Materiale informative, pentru fermieri, referitor la masurile de mediu si clima - Masura 10, 11, 13 Planul de Dezvoltare Locală.

1. Broșura privind măsurile  compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
14. Pliant - Depune Cererea unică de plată;
15. Pliant IPA online;
16.Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate - 2021;
18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată - Campania 2021

Luni, 15 Martie 2021 21:13

CONTRACTE ANUL 2021

LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE DE UAT COMUNA BRANIȘTEA ÎN ANUL 2021

 

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar-Contabil, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Proba scrisă în data de 15.03.2021, ora 1000.

Interviul – data și ora vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Comunei Braniștea, Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți.

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 zile de la data apariției anunțului, la sediul Primăriei Comunei Braniștea,  în perioada 12.02.2021 – 03.03.2021, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 04.03.2021 – 10.03.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet https://www.clbranistea.ro/index.php/informatii-publice/concursuri.

Relații suplimentare la secretarul comisie de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: domnul Blăgniceanu Ionuț, Secretar General UAT Comuna Braniștea, adresă e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel: 0732713474 .

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar-Contabil perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: minimum 5 ani.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;
 2. curriculum vitae, modelul comun european; 
 3. copia actului de identitate; 
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 7. cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Bibliografie

la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Financiar-Contabil

1.    Constituția României, republicată ;

2.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările i completările ulterioare ;

5.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

7.    Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

9.    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordonanța Guvernului României nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: toate aceste legii actualizate până la data publicării anunțului.

 

REZULTATE FINALE CONCURS

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE PROBA SCRISĂ

SELECTIE DOSARE

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS

 

COMUNA BRANIȘTEA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pod peste raul Drincea II – Zona La Tolea, in localitatea Branistea, comuna Branistea, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, extravilanul Comunei Braniştea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 0800 –1400 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

Miercuri, 21 Octombrie 2020 14:08

Publicație căsătorie VALON ION și TUDOR ANA

Astăzi 21.10.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  VALON ION în vârstă de 72 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei TUDOR ANA în vârstă de 71 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 21.10.2020.

În conformitate cu prevederile Legi nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare aducem la cunoștința persoanelor interesate că a fost elaborat  proiectul de hotărâre:
Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Braniștea, județul Mehedinți
Inițiator proiect:  primar Ion MARIN.
Proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul  www.clbranistea.ro – secțiunea ”Proiecte hotărâri”.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menționat se pot depune până în data de 25.09.2019, orele 1600 la sediul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, prin fax la nr. 0252395190 sau e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. conform reglementărilor legale în materie.
Autoritatea administrației publice locale Comuna Braniștea va transmite proiectul de act normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.
Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.


Primar,
I.Marin

     Astăzi 19.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  CIOBANU NARCIS în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în localitatea Valea Adîncă, Comuna Miroslava str. -, nr. -, județul Iași și a d-rei Tudorică Rowena-Nicoleta în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Afișată astăzi 19.08.2020.

Având în vedere prevederile art. 411 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Braniștea organizează în data de 31.08.2020, ora 1000 examen de promovare în gradul profesional IA a personalului contractual încadrat pe funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, probă scrisă, la sediul Primăriei Comunei Braniștea .

Condițiile de participare la examen sunt:

-       să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează;

-       să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Relații suplimentare se pot obține la Secretarul General al Comunei Braniștea, telefon 0374049508, precum și pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Bibliografia necesară susținerii examenului de promovare a personalului contractual în grad profesional este:

 1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 2. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare
 3. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
 6. Codul fiscal – Taxe și impozite
 7. Codul de procedură fiscal – Taxe și impozite și stingerea creanțelor fiscale .

Astăzi 25.06.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BOTEA MARIAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, județul Mehedinți și a d-rei ANGHEL FLORICA-RALUCA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 25.06.2020.

Vineri, 06 Martie 2020 13:28

Anunt finalizare proiect ISU

 

 

Anunț finalizare proiect Partners in Safety – ROBG 125


Proiect: Partners in Safety
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională
Program de finanțare: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătătirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră.
Cod proiect: 15.3.1.045
Cod proiect eMS: ROBG – 125


Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, județul Mehedinți, martie 2020


U.A.T. Comuna Branistea, judetul Mehedinti anuntă încheierea cu succes a proiectului Partners in Safety unde a avut rolul de beneficiar lider. Proiectul a fost implementat pe durata a trei ani calendaristici si a avut ca parteneri U.A.T. Comuna Braniștea, Judetul Mehedinti, Municipalitatea Boynitsa, Vidin, Bulgaria si U.A.T. Comuna Broșteni, Judetul Mehedinti.

Valoarea totală a proiectului a fost de 892.047,34 Euro. Valoarea totală atrasă de către U.A.T. Comuna Branistea a fost de 323.487,20 Euro după cum urmează:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (85%) – 274.964,12 Euro
• Cofinantare natională (13%) – Bugetul de stat România – 42.050,11 Euro
• Contributie proprie (2%) – U.A.T. Comuna Branistea – 6.472,97 Euro

Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea capacitatilor operationale de interventie în situatii de urgentă (zăpezi abundente si înghet, inundatii si incendii).

Proiectul a vizat achizitia de echipamente corespunzătoare reactiei în caz de situatii de urgentă. Astfel, actiunile de preventie vor fi semnificativ îmbunătătite, iar infrastructura de standarde înalte va contribui la minimizarea, controlul si depăsirea concecintelor vicisitudinilor.

Ultimii ani au adus o crestere a riscurilor de dezastre, incendii si alte situatii de urgentă în zona transfrontalieră, o consecintă dramatică a încălzirii globale, dar si a ritmului crescând de concentrare a populatiei în zone industrializate si urbanizate. Obiectivul proiectului a fost atins prin activităti comune de identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor, inclusiv de reducere a acestora, cu scopul de a asigura un mediu de viată sustenabil pentru comunităti.

Detalii suplimentare pot fi obtinute la:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Ionut Blăgniceanu
Manager Proiect
Telefon: 0040732/713.474
Data publicării: martie 2020

 

MUNICIPALITATEA
BOYNITSA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
www.interregrobg.eu

 

Pagina 1 din 4