Telefon informatii: 0252-395190

Secretar Comuna Branistea

Secretar Comuna Branistea

      Astăzi 09.06.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului ALEXIE ADRIAN-SĂNDEL în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei MORICZ LOREDANA-CRISTINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în localitatea Timișoara, județul Timiș. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Astăzi 09.06.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului LUCA MARIAN-COSMIN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei LICA DIONISIA-MARCELA în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în localitatea Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Astăzi 26.05.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului RUIU IONUȚ în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei MECHINICI LARISA-MIHAELA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în localitatea Izimșa, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Afișată astăzi 26.05.2021.

      Astăzi 06.05.2021 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  BURTICĂ RELU în vârstă de 54 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei PAVEL LELIANA în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în localitatea Gârla Mare, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Afișată astăzi 06.05.2021.

 

BLAGNICEANU MARIN - T17/2, P57

CEPOI NICOLAE - T48/1, P15

 

Pe acest LINK găsiți Materiale informative, pentru fermieri, referitor la masurile de mediu si clima - Masura 10, 11, 13 Planul de Dezvoltare Locală.

1. Broșura privind măsurile  compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2021;
2. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
3. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 11 – Agricultură ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
4. Ghidul informativ pentru beneficiarii Măsurii 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice din Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 aferent Campaniei 2021;
5. Pliant privind Pachetul 8 – Rase în pericol de abandon – 2021;
6. Lista soiurilor/hibrizilor de porumb, sorg, floarea-soarelui și soia eligibili pentru Pachetul 5 adresat adaptării la efectele schimbărilor climatice în cadrul Măsurii 10 din PNDR 2014-2020”;
7. Lista Organismelor de control pentru agricultura ecologică aprobate de MADR;
8. Broșura „Specii de plante utilizate ca indicatori de management al pajiștilor”;
9. Broșura „Specii de plante indicatoare pentru pajiștile cu valoare naturală ridicată”;
10. Lista zonelor eligibile pentru măsurile de mediu și climă (M10, M11, M13);
11. Hărțile zonelor eligibile pentru M10, M11 și M13, pe județe;
12. Calendarele lucrărilor agricole pentru pachetele aferente M10;
13. Modelele caietelor de agro-mediu și agricultură ecologică și instrucțiunile de completare;
14. Pliant - Depune Cererea unică de plată;
15. Pliant IPA online;
16.Pliant privind schemele/măsurile de plată de care pot beneficia fermierii din România în Campania 2021;
17. Pliant privind normele de ecoconditionalitate - 2021;
18. Formularul cererii unice de plată pentru Campania 2021;
19. Instrucțiunile de completare a Cererii unice de plată - Campania 2021

Luni, 15 Martie 2021 21:13

CONTRACTE ANUL 2021

LISTA CONTRACTELOR ÎNCHEIATE DE UAT COMUNA BRANIȘTEA ÎN ANUL 2021

 

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. 618 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare PRIMĂRIA COMUNEI BRANIȘTEA, cu sediul în Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar-Contabil, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

Proba scrisă în data de 15.03.2021, ora 1000.

Interviul – data și ora vor fi anunțate odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, conform art. 56 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Locul organizării probei scrise: sediul Primăriei Comunei Braniștea, Satul Braniștea, Comuna Braniștea, județul Mehedinți.

Dosarele de înscriere se depun, în termen de 20 zile de la data apariției anunțului, la sediul Primăriei Comunei Braniștea,  în perioada 12.02.2021 – 03.03.2021, inclusiv.

Selecția dosarelor de concurs are loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 04.03.2021 – 10.03.2021 și rezultatul acesteia se va afișa la sediul instituției și pe pagina de internet https://www.clbranistea.ro/index.php/informatii-publice/concursuri.

Relații suplimentare la secretarul comisie de concurs, coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs: domnul Blăgniceanu Ionuț, Secretar General UAT Comuna Braniștea, adresă e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea., tel: 0732713474 .

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Compartimentul Financiar-Contabil perioada de ocupare: nedeterminată, cu normă întreagă;
 • candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu excepția condiției de atestare a stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică;
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: minimum 5 ani.

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 se pune la dispoziție candidaților, din oficiu, prin publicare pe pagina de internet în format deschis, editabil, în cadrul secțiunii dedicate publicității concursului, precum și la sediul instituției, în locul special amenajat pentru desfășurarea de activități de informare și relații publice, în format letric;
 2. curriculum vitae, modelul comun european; 
 3. copia actului de identitate; 
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări; 
 5. copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; Adeverințele care au alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D și din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor;
 6. copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
 7. cazierul judiciar; Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situația în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii și procedurii aprobate la nivel instituțional;
 8. declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoțite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

Bibliografie

la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Financiar-Contabil

1.    Constituția României, republicată ;

2.    Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările i completările ulterioare ;

5.    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

6.    Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

7.    Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările ulterioare;

8.    Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice si instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

9.    Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;

10. Ordonanța Guvernului României nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventive, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: toate aceste legii actualizate până la data publicării anunțului.

 

REZULTATE FINALE CONCURS

REZULTATE INTERVIU

REZULTATE PROBA SCRISĂ

SELECTIE DOSARE

FORMULAR ÎNSCRIERE CONCURS

 

COMUNA BRANIȘTEA,  anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire pod peste raul Drincea II – Zona La Tolea, in localitatea Branistea, comuna Branistea, judetul Mehedinti”, propus a fi amplasat în județul Mehedinți, extravilanul Comunei Braniştea.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecția Mediului Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, str. Băile Romane, nr. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 0800 –1400 .

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Mehedinţi.

Pagina 1 din 4