Telefon informatii: 0252-395190

Concurs pentru ocuparea funcției contractuale, temporar vacante, de asistent medical comunitar

Vineri, 14 Ianuarie 2022 13:36 Scris de 

ANUNȚ

Primăria Comunei Braniștea, județul Mehedinți, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de asistent medical comunitar.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor – studii postliceale;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 2 februarie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • În termen de 4 zile lucrătoare de la proba scrisă .

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Relații suplimentare detaliate se pot obține la Primăria Comunei Braniștea, județul Mehedinți, telefon 0374/049508 și e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

 Bibliografia

-       O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-       O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta medicala comunitara, cu modificările si completările ulterioare;

-       H.G. nr. 324 din 23 mai 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activității de asistenta medicala comunitara;

-       H.G. nr. 2/2009 privind adoptarea codului de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moașei si al asistentului medical din Romania, republicata;

-       Ordonanța de Urgenta nr. 162/2008, cu modificările ulterioare, privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale (publicata in
Monitorul Oficial 808/2008) ;

-       Legea nr. 448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-       Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-       Legea nr. 108/1998 privind aprobarea O.U.G. nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat in dificultate;

-       Tehnici de evaluare si îngrijiri acordate de asistenții medicali – coordonator lucrare Lucreția Titirica.

 

2022.02.02 - REZULTATE FINALE CONCURS

2022.02.02 - REZULTATE INTERVIU

2022.02.02 - PLAN INTERVIU

2022.02.02 - REZULTATE PROBA SCRISĂ

2022.01.25 - PROCES VERBAL SELECȚIE DOSAR

Ultima modificare Miercuri, 02 Februarie 2022 14:13
Citit 728 ori
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)