Telefon informatii: 0252-395190

Secretar Comuna Branistea

Secretar Comuna Branistea

Miercuri, 21 Octombrie 2020 14:08

Publicație căsătorie VALON ION și TUDOR ANA

Astăzi 21.10.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  VALON ION în vârstă de 72 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, et. -, ap. -, județul Mehedinți și a d-rei TUDOR ANA în vârstă de 71 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 21.10.2020.

În conformitate cu prevederile Legi nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare aducem la cunoștința persoanelor interesate că a fost elaborat  proiectul de hotărâre:
Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Braniștea, județul Mehedinți
Inițiator proiect:  primar Ion MARIN.
Proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul  www.clbranistea.ro – secțiunea ”Proiecte hotărâri”.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menționat se pot depune până în data de 25.09.2019, orele 1600 la sediul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, prin fax la nr. 0252395190 sau e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. conform reglementărilor legale în materie.
Autoritatea administrației publice locale Comuna Braniștea va transmite proiectul de act normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.
Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.


Primar,
I.Marin

     Astăzi 19.08.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului  CIOBANU NARCIS în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în localitatea Valea Adîncă, Comuna Miroslava str. -, nr. -, județul Iași și a d-rei Tudorică Rowena-Nicoleta în vârstă de 37 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

      Afișată astăzi 19.08.2020.

Având în vedere prevederile art. 411 din Anexa la HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Braniștea organizează în data de 31.08.2020, ora 1000 examen de promovare în gradul profesional IA a personalului contractual încadrat pe funcția de inspector de specialitate, grad profesional I, din cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, probă scrisă, la sediul Primăriei Comunei Braniștea .

Condițiile de participare la examen sunt:

-       să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional din care promovează;

-       să fi obținut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.

Relații suplimentare se pot obține la Secretarul General al Comunei Braniștea, telefon 0374049508, precum și pe e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. .

Bibliografia necesară susținerii examenului de promovare a personalului contractual în grad profesional este:

  1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
  2. HG nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizațiilor socialiste, cu modificările și completările ulterioare
  3. OMFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
  4. OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  5. Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa;
  6. Codul fiscal – Taxe și impozite
  7. Codul de procedură fiscal – Taxe și impozite și stingerea creanțelor fiscale .

Astăzi 25.06.2020 a fost înregistrată declarația de căsătorie a domnului BOTEA MARIAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, str. -, nr. -, județul Mehedinți și a d-rei ANGHEL FLORICA-RALUCA în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în localitatea Braniștea, județul Mehedinți. În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afișării publicației.

Afișată astăzi 25.06.2020.

Vineri, 06 Martie 2020 13:28

Anunt finalizare proiect ISU

 

 

Anunț finalizare proiect Partners in Safety – ROBG 125


Proiect: Partners in Safety
Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru
Dezvoltare Regională
Program de finanțare: Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 3: O regiune sigură, Obiectivul specific 3.1: Pentru îmbunătătirea gestionării comune a riscurilor în zona transfrontalieră.
Cod proiect: 15.3.1.045
Cod proiect eMS: ROBG – 125


Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Braniștea, județul Mehedinți, martie 2020


U.A.T. Comuna Branistea, judetul Mehedinti anuntă încheierea cu succes a proiectului Partners in Safety unde a avut rolul de beneficiar lider. Proiectul a fost implementat pe durata a trei ani calendaristici si a avut ca parteneri U.A.T. Comuna Braniștea, Judetul Mehedinti, Municipalitatea Boynitsa, Vidin, Bulgaria si U.A.T. Comuna Broșteni, Judetul Mehedinti.

Valoarea totală a proiectului a fost de 892.047,34 Euro. Valoarea totală atrasă de către U.A.T. Comuna Branistea a fost de 323.487,20 Euro după cum urmează:
• Fondul European pentru Dezvoltare Regională (85%) – 274.964,12 Euro
• Cofinantare natională (13%) – Bugetul de stat România – 42.050,11 Euro
• Contributie proprie (2%) – U.A.T. Comuna Branistea – 6.472,97 Euro

Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea capacitatilor operationale de interventie în situatii de urgentă (zăpezi abundente si înghet, inundatii si incendii).

Proiectul a vizat achizitia de echipamente corespunzătoare reactiei în caz de situatii de urgentă. Astfel, actiunile de preventie vor fi semnificativ îmbunătătite, iar infrastructura de standarde înalte va contribui la minimizarea, controlul si depăsirea concecintelor vicisitudinilor.

Ultimii ani au adus o crestere a riscurilor de dezastre, incendii si alte situatii de urgentă în zona transfrontalieră, o consecintă dramatică a încălzirii globale, dar si a ritmului crescând de concentrare a populatiei în zone industrializate si urbanizate. Obiectivul proiectului a fost atins prin activităti comune de identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor, inclusiv de reducere a acestora, cu scopul de a asigura un mediu de viată sustenabil pentru comunităti.

Detalii suplimentare pot fi obtinute la:
Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.
Ionut Blăgniceanu
Manager Proiect
Telefon: 0040732/713.474
Data publicării: martie 2020

 

MUNICIPALITATEA
BOYNITSA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Uniunii Europene.
www.interregrobg.eu

 

În conformitate cu prevederile Legi nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare aducem la cunoștința persoanelor interesate că a fost elaborat  proiectul de hotărâre:

Proiect  de  hotărâre nr. 13  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

Inițiator proiect:  primar Ion MARIN.

Proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul  www.clbranistea.ro, meniul Consiliul Local, sub meniul Proiecte de hotărâri.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menționat se pot depune până în data de 19.03.2020, orele 1600 la sediul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, prin fax la nr. 0252395190 sau e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. conform reglementărilor legale în materie.

Autoritatea administrației publice locale Comuna Braniștea va transmite proiectul de act normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

În conformitate cu prevederile Legi nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare aducem la cunoștința persoanelor interesate că a fost elaborat  proiectul de hotărâre:

Proiect  de  hotărâre nr. 10  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Braniștea, județul Mehedinți.

Inițiator proiect:  primar Ion MARIN.

Proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul  www.clbranistea.ro, meniul Consiliul Local, sub meniul Proiecte de hotărâri.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menționat se pot depune până în data de 09.03.2020, orele 1600 la sediul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, prin fax la nr. 0252395190 sau e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. conform reglementărilor legale în materie.

Autoritatea administrației publice locale Comuna Braniștea va transmite proiectul de act normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații.

Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

În conformitate cu prevederile Legi nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare aducem la cunoștința persoanelor interesate că a fost elaborat  proiectul de hotărâre: 

Proiect  de hotărâre  privind aprobarea casării autoturismului Dacia Logan și achiziționarea unui nou autoturism prin Programul Rabla 2020.

Inițiator proiect:  primar Ion MARIN.

Proiectul de hotărâre mai sus menționat poate fi consultat la sediul primăriei sau pe site-ul  www.clbranistea.ro - secțiunea Consiliul Local - Proiecte hotărâri.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ mai sus menționat se pot depune până în data de 10.02.2020, orele 1600la sediul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, prin fax la nr. 0252395190 sau e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. conform reglementărilor legale în materie.

Autoritatea administrației publice locale Comuna Braniștea va transmite proiectul de act normativ tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informații. 

Autoritatea publica în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.

 
Luni, 20 Ianuarie 2020 14:40

ANUNT PROMOVARE GRAD PROFESIONAL

ANUNT

            Având în vedere prevederile art. 618, alin. 1, alin. 4 și alin. 22 din Codul administrativ, vă înștiințăm că în cadrul Primăriei Comunei Braniștea va avea loc în perioada 27.02.2020 – 28.02.2020 examen de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea fondurilor bugetare alocate.

            Condițiile de desfășurare a examenului de promovare: Examenul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Braniștea, str. Mihai Viteazul, nr. 8, după cum urmează:

  1. Examenul de promovare în funcția de inspector, grad profesional superior: proba scrisă – 27.02.2020, orele 1000 și interviul – 28.02.2020, orele 1400.

            Condițiile de participare la examenul de promovare:

            Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)     Să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b)     Să fi obținut cel puțin calificativul ”bine” la evaluarea anuală a performanțelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c)     Să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr. crt.

Denumire funcție

Categorie

Clasa

Grad profesional deținut

Compartimentul

Gradul profesional pentru care se organizează examenul

1.

Inspector

Execuție

I

Principal

Financiar-Contabil

Superior

             Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau concursului de promovare și conține în mod obligatoriu:

a)     formularul de înscriere;

b)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

c)     copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor individuale din ultimii 2 ani;

d)     cazierul administrativ sau documente care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 479, alin. 1, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Dosarul de înscriere la concursul sau examenul de promovare se depune la sediul Primăriei Comunei Braniștea și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 479 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Relații suplimentare se pot obține în intervalul orar 0800 – 1600 de luni până vineri la nr. de telefon 0252395190 la domnul Blăgniceanu Ionuț.

Bibliografia pentru examenul de promovare în gradul profesional superior:

a)     OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

b)     Legea nr. 188/1999 – Statutul funcționarilor publici, republicată; 

c)     Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcționarilor publici;

d)     Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa;

e)     Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice**)

f)      Codul fiscal – Taxe și impozite

g)     Codul de procedură fiscal – Taxe și impozite.

 

Pagina 1 din 3