Telefon informatii: 0252-395190

Legislatie

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau  instituției publice:

 Codul Civil;
 Codul de Procedură civilă;                                                      
 Codul Penal;                                                                          
 Codul de Procedură Penală;                                                  
 Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;                                                   
 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;                                                              
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001.
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
 Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;
 Constituţia României;
 OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 
 Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
 Legea nr. 18/1991 fondului funciar;
 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
 Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
 Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
 Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
 Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
 Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001;
 Legea nr. 383/2013 a apiculturii;
 Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 Jurisprudenţă CEDO;
 Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

Mai multe din această categorie: « Informatii generale Organizare »