Solicitare informatii

Instructiuni privind modalitatea corecta de a solicita informatii le regasiti in aceasta pagina

Solicitare informatii

In cazul in care o anumita informatie ne este ceruta de mai multe ori de catre persoane diferite, acest raspuns va fi publicat mai jos sub forma unui document.
Acest lucru va facilita comunicarea cu locuitorii comunei noastre si totodata va elimina timpii de asteptare necesari pentru a va raspunde la intrebarea dumneavoastra, in cazul in care aceasta face parte din cele de mai jos:
Filename Size Date & Time

Lista cu documente de interes public

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC CONFORM LEGII NR. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


 • Componența Consiliului Local al Comunei Braniștea (nominală, numerică și apartenența politică);
 • Dispozițiile cu caracter normativ emise de către Primarul Comunei Braniștea;
 • Lista atestatelor de producători;
 • Lista dosarelor de revendicare conform Legii nr. 10/2001;
 • Lista privind suprafața constituită sau reconstituită întocmită în baza Legii nr. 18/1991;
 • Ordinea de zi a ședințelor Consiliului Local al Comunei Braniștea;
 • Rapoartele anuale conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională;
 • Rapoartele anuale de activitate ale viceprimarului, consilierilor locali și ale comisiilor de specialitate;
 • Registrul hotărârilor Consiliului Local al Comunei Brabiștea;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Braniștea;
 • Statutul Comunei Braniștea;
 • anunțul colectiv de publicare a somațiilor și titlurilor executorii (anual);
 • balanța și bilanțul contabil al Primăriei Comunei Braniștea;
 • Bugetul local de venituri și cheltuieli;
 • contractele de delegare a gestiunii serviciilor de utilitate publică și actele adiționale aferente acestora;
 • Datoria publică;
 • Informări ale primarului privind starea economică și socială a comunei;
 • Lista de investiții;
 • Lista monumentelor istorice din Comuna Braniștea;
 • Caietele de sarcini și documentații ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice;
 • Contractele de achiziții publice;
 • Programul anual de achiziții publice pe anul în curs;
 • Rapoartele lunare privind cantitatea de deșeuri;
 • Lista autorizațiilor de construire/desființare;
 • Lista certificatelor de urbanism;
 • Nomenclatorul stradal;
 • Planul urbanistic general al Comunei Braniștea;
 • Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Braniștea;
 • Anunțuri privind exproprierea unor bunuri / terenuri / construcții pentru realizarea unor lucrări de interes public;
 • Lista unităților de învățământ aflate în administrare;
 • Anunțuri în vederea ocupării funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale vacante;
 • Declarațiile de avere și de interese;
 • Organigrama;
 • Regulamentul de organizare și funcționare;
 • Transparența salarială;
 • Comunicate de presă .

Legea 544/2001

Persoana responsabila cu legea 544/2001

Persoana responsabila cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 este Secretarul Comunei Branistea, domnul Blagniceanu Ionut. Acesta poate fi contactat zilnic intre orele 08:00 - 16:00 prin telefon 0252.395190 sau prin e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Formular solicitare in baza Legii 544/2001

Formular–tip cerere de informatii de interes public

Denumirea autorității sau instituției publice ...................................................

Sediul/Adresa.........................................................................................

Data....................................................................................................

 

Stimate domnule/Stimată doamnă......................................,

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informațiile solicitate): .............................................................

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa ..........................................................................

Pe e-mail in format editabil: .......................la adresa.......................

Pe format de hartie, la adresa..........................................................

Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulțumesc pentru solicitudine,

.................................................

semnatura petentului (optional)

Numele și prenumele petentului.....................................................

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail ..................

Profesia (opțional)...........................................................................

Telefon (opțional) ..........................................................................

Raport aplicare Legea 544/2001

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, pe anul 2018


     Subsemnatul Blăgniceanu Ionuț, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2018, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informații de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituției a fost:

       Foarte bună

       Bună

       Satisfăcătoare

      Nesatisfăcătoare

      Aceste observații se bazează pe următoarele considerente și rezultate privind anul 2018:

      I. Resurse și proces

      1. Cum apreciați resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public?

       Suficiente

      Insuficiente

     2. Apreciați că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizare a informațiilor de interes public sunt:

       Suficiente

      Insuficiente

      3. Cum apreciați colaborarea cu compartimentele de specialitate din cadrul instituției dumneavoastră în furnizarea accesului la informații de interes public:

       Foarte bună

       Bună

       Satisfăcătoare

      Nesatisfăcătoare

       II. Rezultate

       A. Informații publicate din oficiu

       1. Instituția dumneavoastră a afișat informațiile / documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare?

       Pe pagina de internet

       La sediul instituției

       În presă

       În Monitorul Oficial al României

       În altă modalitate

       2. Apreciați că afișarea informațiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesați?

      Da

      Nu

      3. Care sunt soluțiile pentru creșterea vizibilității informațiilor publicate, pe care instituția le-a aplicat?

            a) informațiile de interes public sunt afișate la sediul instituției în loc accesibil;

            b) anunțurile și comunicatele care privesc activitatea instituției sunt publicate și în presă și pe pagina de internet.

       4. A publicat instituția dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, față de cele minimale prevăzute de lege?

      Da

      Nu

       5. Sunt informațiile publicate într-un format deschis

       Da

       Nu

       6. Care sunt măsurile interne pe care intenționați să le aplicați pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

       Inventarierea seturilor de date disponibile și susceptibile de a fi prezentate în format deschis.

       B. Informații furnizate la cerere

       1. Numărul total de solicitării de informații de interes public

Nr total de solicitări de informații de interes public

În funcție de solicitant

După modalitatea de adresare

persoane fizice

persoane juridice

suport hârtie

suport electronic

verbal

2

1

1

0

2

Fără evidență 

Departajate pe domenii de interes

a)     Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

-

b)     Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

-

c)      Acte normative, reglementări

-

d)     Activitatea liderilor instituției

-

e)     Informații privind modelul de aplicare a Legii nr. 544/2001

-

f)      Altele, cu menționarea acestora: informații necesare pentru întocmirea unor lucrări / studii; date statistice; documentații și reglementării urbanistice care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire; documentații care au stat la baza emiterii autorizațiilor de funcționare; dosare exproprieri; date cu caracter personal, reclamații sesizări.

2

     

       2. Numărul total de cereri soluționate favorabil:

Termen de răspuns

Redirecționare către alte instituții în 5 zile

-

Soluționate favorabil în 10 de zile

-

Soluționate favorabil în 30 de zile

2

Solicitări pentru care termenul a fost depășit

-

Modul de comunicare

Comunicare electronică

2

Comunicare în format hârtie

0

Comunicare verbală

Fără evidență

Departajate pe domenii de interes

a)     Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

-

b)     Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

-

c)      Acte normative, reglementări

-

d)     Activitatea liderilor instituției

-

e)     Informații privind modelul de aplicare a Legii nr. 544/2001

-

f)      Altele, cu menționarea acestora: informații necesare pentru întocmirea unor lucrări / studii; date statistice; documentații și reglementării urbanistice care au stat la baza emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire; documentații care au stat la baza emiterii autorizațiilor de funcționare; dosare exproprieri; date cu caracter personal, reclamații sesizări.

2

     

      3. Menționați principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

      Nu este cazul.

       4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

        Nu este cazul

       5. Numărul total de solicitări respinse

Numărul total de solicitări respinse

Motivul respingerii

Exceptate conform legii

Informații inexistente

Alte motive

-

-

-

Departajate pe domenii de interes

g)     Utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli etc.)

-

h)     Modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice

-

i)       Acte normative, reglementări

-

j)       Activitatea liderilor instituției

-

k)     Informații privind modelul de aplicare a Legii nr. 544/2001

-

l)       Altele, cu menționarea acestora: date cu caracter personal, reclamații sesizări.

-

       

       5.1 Informațiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: -

       6. Reclamații administrative și plângeri în instanță

6.1 Numărul de reclamații administrative la adresa instituției publice în baza Legii nr. 544/2001

6.2 Numărul de plângeri în instanță la adresa instituției în baza Legii nr. 544/2001

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

Soluționate favorabil

Respinse

În curs de soluționare

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

       7. Managementul procesului de comunicare a informațiilor de interes public

7.1 Costuri

Costuri totale de funcționare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere

Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabiliri contravalorii serviciului de copiere

-

-

-

-

           

     

        7.2 Creșterea eficienței accesului la informații de interes public

       a) instituția dumneavoastră deține un punct de informare / bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public?

       Da

      Nu

     b) enumerați punctele pe care le considerați necesar a fi îmbunătățite la nivelul instituției dumneavoastră pentru creșterea eficienței procesului de asigurare a accesului la informații de interes public:

      - actualizarea permanentă a site-ului instituției.

      - crearea unei arhive, utilă în cazul solicitărilor de interes public care vizează copii după documentele instituției.

 

Responsabil Legea nr. 544/2001

Secretar,

Blăgniceanu Ionuț

 

Reclamatia administrativa

Reclamatie administrativa

Reclamația administrativă

Dacă nu ai primit răspuns la solicitările adresate Primăriei Comunei Braniștea ori dacă te consideri lezat în dreptul tău privind accesul la informațiile de interes public prin aceea că răspunsul pe care l-ai primit de la Primăria Comunei Braniștea nu este în concordanță su solicitarea ta, ne poți adresa o reclamație administrativă.

Reclamatia administrativa va avea un format tip, conform modelelor de pe site, si va fi depusa în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor Primăriei Comunei Braniștea de a aplica prevederile Legii nr. 544/2001 si a Normelor de aplicare a acesteia.
Vei primi un raspuns în termen de 15 zile de la depunerea reclamației, indiferent daca soluția este favorabila sau nefavorabila. În cazul în care reclamația se dovedește a fi întemeiata, raspunsul trebuie sa contina informatiile solicitate initial si dupa caz, masurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplina, în cazul functionarului public vinovat de aceasta situație, în conditiile legii.
 
Plângerea în instanța
Persoana care se considera vatamata în drepturile sale prevazute de Legea nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului. Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

Formular Reclamatie administrativa

  RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ 

- model - 

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice ....................
Sediul/Adresa ....................................................
Data .............................................................

Stimate domnule/Stimată doamnă ...................................,


Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. ......... din data de ............ nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele: ........................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente: .....

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

................................
(semnătura petentului)

Numele şi adresa petentului ..........................
Adresa ...............................................
Telefon ..............................................
Fax ..................................................

Adresa

Strada Principala, cod 227491, comuna Branistea

 • Telefon +40 252 395 190

 • e-mail: secretar@clbranistea.ro

 • Website: www.clbranistea.ro

Newsletter

Aboneaza-te pentru a primi cele mai noi informatii

Search